PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI CỦA KHÍ LÍ TƯỞNG

 

I – PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI CỦA KHÍ LÍ TƯỞNG

II – PHƯƠNG TRÌNH CLA-PE-RÔN – MEN-ĐÊ-LÊ- ÉP

\(pV = nRT = \frac{m}{M}RT\)

Trong đó:

     + \(p\): áp suất chất khí \(\left( {Pa} \right)\)

     + \(V\): thể tích chất khí \(\left( {{m^3}} \right)\)

     + \(R\): hằng số của các khí \(\left( {R = 8,31{\rm{ }}J/mol.K} \right)\)

     + \(m\): khối lượng chất \(\left( g \right)\)

     + \(M\): khối lượng mol phân tử chất khí \(\left( {g/mol} \right)\)

     + \(T\): nhiệt độ tuyệt đối \(\left( K \right)\)

You may also like...

Trả lời