PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA VẬT RẮN

 

I – DẠNG BÀI SỰ NỞ VÌ NHIỆT CƠ BẢN

Phương pháp giải:

– Độ nở dài:

\(\Delta l = l – {l_0} = \alpha {l_0}\Delta t\)

Trong đó:

     + \(\Delta l\): độ nở dài của vật rắn

     + \(l\): chiều dài sau khi giãn nở vì nhiệt của vật rắn

     + \({l_0}\): chiều dài ban đầu khi giãn nở vì nhiệt của vật rắn

     + \(\alpha \): hệ số nở dài, phụ thuộc vào bản chất của vật rắn

     + \(\Delta t = {t_2} – {t_1}\): độ tăng nhiệt độ của vật rắn

– Độ nở khối:

\(\Delta V = V – {V_0} = \beta {V_0}\Delta t = 3\alpha {V_0}\Delta t\)

Trong đó:

     + \(\Delta V\): độ nở khối của vật rắn

     + \(V\): thể tích sau khi giãn nở vì nhiệt của vật rắn

     + \({V_0}\): thể tích ban đầu của vật rắn

     + \(\beta  \approx 3\alpha \): hệ số nở khối, phụ thuộc vào bản chất của vật rắn

     + \(\Delta t = {t_2} – {t_1}\): độ tăng nhiệt độ của vật rắn

– Độ nở diện tích:

\(\Delta S = S – {S_0} = \beta ‘{S_0}\Delta t = 2\alpha {S_0}\Delta t\)

Trong đó:

     + \(\Delta S\): độ nở diện tích của vật rắn

     + \(S\): diện tích sau khi giãn nở vì nhiệt của vật rắn

     + \({S_0}\): diện tích ban đầu của vật rắn

     + \(\beta ‘ = 2\alpha \): hệ số nở diện tích, phụ thuộc vào bản chất của vật rắn

     + \(\Delta t = {t_2} – {t_1}\): độ tăng nhiệt độ của vật rắn

II – DẠNG BÀI LIÊN QUAN ĐẾN SO SÁNH SỰ NỞ DÀI CỦA CÁC THANH KIM LOẠI KHÁC NHAU

Phương pháp giải:

– Áp dụng các công thức nở dài cho từng thanh kim loại

– Căn cứ vào giả thiết của đầu bài lập ra hệ phương trình toán học

– Giải hệ phương trình toán học, tìm ra các yêu cầu của bài toán

You may also like...

Trả lời