PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP NHIỆT LƯỢNG, TRUYỀN NHIỆT, CÂN BẰNG NHIỆT, NỘI NĂNG

 

I – BIỂU THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG TỎA RA – THU VÀO

\(Q = mc\Delta t = C\Delta t\)

Trong đó:        

     + \(m\): khối lượng (kg)

     + \(c\): nhiệt dung riêng (J/kg.K)

     + \(C\): nhiệt dung (J/K)

     + \(\Delta t = {t_2} – {t_1}\): biến thiên nhiệt độ

+ \(\Delta t > 0\): vật tỏa nhiệt

+ \(\Delta t < 0\): vật thu nhiệt

II – PHƯƠNG TRÌNH CÂN BẰNG NHIỆT

\({Q_1} + {Q_2} + … = 0\) hoặc \({Q_{toa}} = {Q_{thu}}\)

Đổi đơn vị: \(1cal = 4,186J\) hay \(1J = 0,24cal\)

You may also like...

Trả lời