PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP BA ĐỊNH LUẬT NEWTON

 

PHƯƠNG PHÁP CHUNG

– Vận dụng định nghĩa về các định luật Niutơn

Bài tập định luật II Niutơn

– Xác định gia tốc hay lực, áp dụng biểu thức định II – Niutơn: \(F = ma\)

– Phân tích lực, vận dụng định luật II – Niutơn

Các bước giải:

Bước 1: Phân tích các lực tác dụng vào vật

Bước 2: gắn hệ trục tọa độ, chọn chiều dương

Bước 3: Tính toán các yêu cầu của đề bài

Bài tập định luật III Niutơn

– Công thức vận dụng định luật III – Niutơn

\(\begin{array}{l}{\overrightarrow F _{12}} =  – {\overrightarrow F _{21}} \to {m_1}\overrightarrow {{a_1}}  =  – {m_2}\overrightarrow {{a_2}} \\ \leftrightarrow {m_1}\frac{{\overrightarrow {{v_1}}  – \overrightarrow {{v_{01}}} }}{{\Delta t}} =  – {m_2}\frac{{\overrightarrow {{v_2}}  – \overrightarrow {{v_{02}}} }}{{\Delta t}}\end{array}\)

Trong đó:

  • \({v_1},{v_{01}}\): lần lượt là vận tốc của vật m1 trước và sau va chạm
  • \({v_2},{v_{02}}\): lần lượt là vận tốc của vật m2 trước và sau va chạm

You may also like...

Trả lời