NGUYÊN LÍ II CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC

 

I – QUÁ TRÌNH THUẬN NGHỊCH VÀ KHÔNG THUẬN NGHỊCH

– Quá trình thuận nghịch: là quá trình vật tự trở về trạng thái ban đầu mà không cần đến sự can thiệp của vật khác.

Ví dụ: dao động điều hòa của con lắc đơn.

Quá trình không thuận nghịch: là quá trình vật không thể tự trở về trạng thái ban đầu.

Nhận xét:

     + Cơ năng có thể chuyển hóa hoàn toàn thành noọi năng, nhưng ngược lại nội năng không thể chuyển hóa hoàn toàn thành cơ năng.

     + Quá trình truyền nhiệt là một quá trình không thuận nghịch.

II – NGUYÊN LÍ II NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC

Cách phát biểu của Clau-di-út

Nhiệt không thể tự truyền từ một vật sang vật nóng hơn.

Cách phát biểu của Các-nô

Động cơ nhiệt không thể chuyển hóa tất cả nhiệt lượng nhận được thành công cơ học.

You may also like...

Trả lời