NGUYÊN LÍ I CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC

 

I – NGUYÊN LÍ I NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC

Độ biến thiên nội năng của hệ bằng tổng công và nhiệt lượng mà hệ nhận được

\(\Delta U = A + Q\)

Trong đó:

     + \(\Delta U\): độ biến thiên nội năng của vật (J)

     + \(A\): công cơ học (J)

     + \(Q\): nhiệt lượng (J)

Quy ước về dấu của nhiệt lượng Q và công cơ học A

II – PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP VỀ NGUYÊN LÍ I CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC

Các đại lượng công, nhiệt và độ biến thiên nội năng trong các đẳng quá trình:

– Quá trình đẳng tích:

\(\Delta V = 0 \to A = 0\) nên \(\Delta U = Q\)

Quá trình đẳng nhiệt:

\(T = 0 \to \Delta U = 0\) nên \(Q =  – A\)

Quá trình đẳng áp:

\(\left\{ \begin{array}{l}A = p({V_2} – {V_1}) = p\Delta V\\\Delta U = Q – A\end{array} \right.\)

You may also like...

Trả lời