TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VÉC TƠ

 

1. Định nghĩa

a) Góc giữa hai vectơ

Cho hai vectơ \(\overrightarrow a \) và \(\overrightarrow b \) đều khác \(\overrightarrow 0 \). Khi đó:

Góc giữa hai véc tơ \(\overrightarrow a ,\overrightarrow b \), kí hiệu \(\left( {\overrightarrow a ;\overrightarrow b } \right)\) và \(\left( {\overrightarrow a ;\overrightarrow b } \right) = \left( {\overrightarrow {OA} ,\overrightarrow {OB} } \right) = \widehat {AOB}\).

Quy ước: Nếu \(\overrightarrow a  = \overrightarrow 0 \) hoặc \(\overrightarrow b  = \overrightarrow 0 \) thì ta xem góc giữa hai vectơ \(\overrightarrow a \) và \(\overrightarrow b \) là tùy ý (từ \({0^0}\) đến \({180^0}\)).

Ví dụ 1: Cho tam giác ABC vuông cân tại A. Tính góc giữa hai véc tơ:

a. \(\overrightarrow {BA} \) và \(\overrightarrow {BC} \)

b. \(\overrightarrow {CA} \) và \(\overrightarrow {BC} \)

Giải:

Vì tam giác ABCABC vuông cân nên góc AA bằng 900 và góc B bằng góc C bằng 450.

a. Ta có: \(\left( {\overrightarrow {BA} ,\overrightarrow {BC} } \right) = \widehat {ABC} = {45^0}\)

b. Dựng véc tơ \(\overrightarrow {CD}  = \overrightarrow {BC} \) thì \(\left( {\overrightarrow {CA} ,\overrightarrow {BC} } \right) = \left( {\overrightarrow {CA} ,\overrightarrow {CD} } \right) = \widehat {ACD} = {135^0}\)

b) Tích vô hướng của hai vectơ

Tích vô hướng của hai véc tơ \(\overrightarrow a \) và \(\overrightarrow b \) là một số thực được xác định bởi: \(\overrightarrow a .\overrightarrow b  = \left| {\overrightarrow a } \right|\left| {\overrightarrow b } \right|.\cos \left( {\overrightarrow a ,\overrightarrow b } \right)\).

Ví dụ 2: Với các giả thiết ở ví dụ 1 và cho thêm AB=AC=1, tính BA.BC.

Giải:

Ta có: BA.BC=BA.BC.cosBA,BC

Mà BA=BA=1, BC=BC=AB2+AC2=2BA,BC=ABC^=450 nên:

BA.BC=1.2.cos450=2.22=1.

Vậy BA.BC=1

2. Tính chất

Với ba véc tơ bất kì \(\overrightarrow a ,\overrightarrow b ,\overrightarrow c \) và mọi số thực k ta luôn có:

 \(\begin{array}{l}1){\rm{ }}\overrightarrow a .\overrightarrow b  = \overrightarrow b .\overrightarrow a \\2){\rm{ }}\overrightarrow a (\overrightarrow b  \pm \overrightarrow c ) = \overrightarrow a .\overrightarrow b  \pm \overrightarrow a .\overrightarrow c \\3){\rm{ }}(k\overrightarrow a )\overrightarrow b  = k(\overrightarrow a .\overrightarrow b ) = \overrightarrow a (k\overrightarrow b )\\4){\rm{ }}{\overrightarrow a ^2} \ge 0,{\overrightarrow a ^2} = 0 \Leftrightarrow \overrightarrow a  = \overrightarrow 0 \end{array}\)

Ta có kết quả sau:

+  Nếu hai véc tơ \(\overrightarrow a \) và \(\overrightarrow b \) khác \(\overrightarrow 0 \) thì \(\overrightarrow a  \bot \overrightarrow b  \Leftrightarrow \overrightarrow a .\overrightarrow b  = 0\)

+ \(\overrightarrow a .\overrightarrow a  = {\overrightarrow a ^2} = {\left| {\overrightarrow a } \right|^2}\) gọi là bình phương vô hướng của véc tơ \(\overrightarrow a \).

+ \({(\overrightarrow a  \pm \overrightarrow b )^2} = {\overrightarrow a ^2} \pm 2\overrightarrow a .\overrightarrow b  + {\overrightarrow b ^2},\) \({\rm{ }}(\overrightarrow a  + \overrightarrow b )(\overrightarrow a  – \overrightarrow b ) = {\overrightarrow a ^2} – {\overrightarrow b ^2}\)

You may also like...

1 Response

Trả lời