HIỆU CỦA HAI VÉC TƠ

 

1. Vectơ đối của một vec

Vectơ đối của vectơ a là vectơ ngược hướng và có cùng độ dài với vectơ a\overrightarrow a

Kí hiệu a

Như vậy a +a=0,a và \(\overrightarrow {AB}  =  – \overrightarrow {BA} \)

2. Định nghĩa hiệu hai vec

Hiệu của hai vectơ a\overrightarrow a b là tổng của vectơ a\overrightarrow a và vectơ đối của vectơ b\overrightarrow b .

Kí hiệu là a b =a +b

Quy tắc về hiệu vectơ: Cho O,A,B  tùy ý ta có: OB OA =AB

You may also like...

Trả lời