SOUND CLUSTERS: /EST/, /ƏNT/, /EIT/

I. Âm /est/

Cụm âm /est/ được tạo thành nhờ sự kết hợp của 3 âm /e//s/ và /t/
Âm /e/ là một nguyên âm ngắn. Để phát âm âm /e/, các em đưa lưỡi thẳng phía trước, sau đó mở miệng sang hai bên vừa phải như khi đang cười, môi trên và môi dưới giãn cách, nhưng không tròn miệng, dùng giọng để tạo ra nguyên âm kêu /e/.

Eg: request /rɪˈkwest/

II. Âm /ənt/

Cụm âm /ənt/ được tạo thành khi chúng ta phát âm âm /ə/ nối với âm /n/ và âm /t/.
/ə/ là một nguyên âm rất ngắn. Khi phát âm các em mở miệng nhẹ, để lưỡi cao trung bình và hơi hướng xuống mặt trong của hàm dưới, thả lỏng tự nhiên. Sau đó các em đẩy nhẹ hơi từ trong cổ họng ra ta được âm /ə/ 

Eg: talent /ˈtælənt/

III. Âm /eit/

Cụm âm /eɪt/ được tạo thành nhờ sự kết hợp của của nguyên âm đôi /eɪ/ và phụ âm /t/
Cách phát âm nguyên âm đôi /eɪ/: phát âm hơi kéo dài từ /e/ dần dần chuyển đến và kết thúc tại /ɪ/. Âm /e/phát âm miệng mở rộng hơn, không tròn miệng, dùng giọng tạo ra nguyên âm kêu. Sau đó các em chuyển về âm /ɪ/ miệng thu gọn một chút, hàm trên và hàm dưới khoảng cách gần nhau hơn. Âm /ɪ/ phát âm rất ngắn và nhanh.

Eg: date /deɪt/

You may also like...

Trả lời