READING – ECOTOURISM

I. ĐỌC HIỂU ĐIỀN TỪ

Kiến thức thông dụng:

1. Từ vựng

2. Liên từ

3. Cụm động từ

4. Mệnh đề quan hệ

II. ĐỌC HIỂU:

Kiến thức thông dụng:

1. TRẢ LỜI CÂU HỎI CHI TIẾT

CÁCH NHẬN DIỆN:

– According to the passage, …

– It is stated in the passage …

– The passage indicates that …

– The author mentions that …

– Which of the following is true …?

CÁCH TRẢ LỜI:

– Chọn từ khóa (nội dung chính) trong câu hỏi

– Tìm từ khóa hoặc từ đồng nghĩa với từ khóa trong bài đọc.

– Đọc kỹ câu có chứa từ khóa hoặc từ đồng nghĩa.

– Loại trừ phương án chắc chắn sai và chọn phương án tốt nhất trong các phương án còn lại.

2. DẠNG CÂU HỎI CÓ TỪ “NOT”

NHẬN DIỆN CÂU HỎI:

– Which of the following is not stated about …?

– Which of the following is not mentioned about …?

– Which of the following is not true about …?

– All of the following are true except _______?

CÁCH LÀM:

– Xác định từ khóa trong câu hỏi

– Tìm từ khóa hoặc từ có nghĩa tương đồng với từ khóa trong bài đọc

– Đọc câu/ các câu có chứa từ khóa hoặc nội dung liên quan.

– Tìm 3 phương án mà có nội dung đúng với nội dung trong bài đọc.

– Chọn phương án mà có nội dung không đúng, hoặc không được nêu ra trong bài đọc.

3. CÂU HỎI TỪ VỰNG – XÁC ĐỊNH NGHĨA CỦA TỪ DỰA VÀO NGỮ CẢNH

CÁCH NHẬN DIỆN:

– The word “X” in line “Y” is closest in meaning to _______.

CÁCH TRẢ LỜI CÂU HỎI:

– Tìm từ đó trong đoạn văn

– Đọc câu có chứa từ đó thật kỹ

– Tìm kiếm manh mối trong văn cảnh để hiểu được nghĩa của từ

– Chọn từ có nghĩa phù hợp với văn cảnh

You may also like...

Trả lời