COMPOUND SENTENCES & INFINITIVES

I. Compound sentences (Câu ghép)

– Câu ghép là 2 câu nối với nhau bằng liên từ nối (and, or, but, so, yet, for)

– Đặt dấu phẩy trước liên từ nối trong câu ghép.

Eg: He loved her, but she doesn’t love him.

(Anh yêu cô, nhưng cô không yêu anh.)

You may also like...

Trả lời