CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA VI SINH VẬT

 

I. CÁC YẾU TỐ HÓA HỌC

1. Các chất dinh dưỡng

Để sinh trưởng và phát triển, vi sinh vật cũng cần tất cả các chất dinh dưỡng như ở sinh vật bậc cao.

Nhân tố sinh trưởng là chất dinh dưỡng cần cho sự sinh trưởng của VSV với một lượng nhỏ nhưng một số chúng không tự tổng hợp được.

+ VSV khuyết dưỡng: VSV không tự tổng hợp được các nhân tổ sinh trưởng

+ VSV nguyên dưỡng: VSV tự tổng hợp được các nhân tổ sinh trưởng

Tìm hiểu về các chất dinh dưỡng chính có ảnh hưởng đến sinh trưởng của VSV có ý nghĩa:

– Chủ động tạo ra các điều kiện nuôi cấy thích hợp đối với các VSV có lợi để kích thích sự phát triển của chúng.

– Tạo điều kiện không thích hợp đối với các VSV có hại để kìm hãm sinh trưởng của chúng.

Trong phòng thí nghiệm người ta nuôi cấy VSVchủ yếu trong môi trường thạch ( agarose) 

2. Các chất ức chế sinh trưởng.

Sinh trưởng của VSV có thể bị ức chế bởi nhiều loại hóa chất tự nhiên cũng như nhân tạo. Vì vậy người ta sử dụng các chất này để ức chế sự sinh trưởng của vi sinh vật.

III. CÁC YẾU TỐ VẬT LÝ

You may also like...

1 Response

  1. Nhân Tâm viết:

    “+ VSV khuyết dưỡng: VSV không tự tổng hợp được các nhân TỔ sinh trưởng
    + VSV nguyên dưỡng: VSV tự tổng hợp được các nhân TỔ sinh trưởng”
    –> Sai dấu.
    Trong phòng thí nghiệm người ta nuôi cấy VSVchủ yếu trong môi trường thạch ( agarose) –> Chữ viết dính vào nhau.

Trả lời