B2. CHÍNH TẢ: BÀN TAY MẸ

Phương pháp:

– Em viết nắn nót và trình bày sạch sẽ.

– Điền đúng vần an, at

– Điền đúng chữ  gh :

+ viết gh khi đứng trước i, e, ê, iê, ia

+ viết trước các vần còn lại.

1. Tập chép : bài Bàn tay mẹ (từ “Hằng ngày” đến “một chậu tã lót đầy”).

2. Điền vần : an hay at ?

Đáp án : kéo đàn, tát nước

3. Điền chữ : hay gh ?

Đáp án: nhà ga, cái ghế

You may also like...

2 Responses

  1. Phan Ngan viết:

    – viết gh khi đứng trước “nguyên âm” : i, e, ê, iê, ia

Trả lời