C6. MƯỜI SÁU, MƯỜI BẢY, MƯỜI TÁM, MƯỜI CHÍN

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

– Nhận biết được mỗi số  gồm một chục và một số đơn vị 

+) Số  gồm  chục và  đơn vị.

+) Số  gồm  chục và  đơn vị

+) Số  gồm  chục và  đơn vị.

+) Số  gồm  chục và  đơn vị.

– Đọc và viết các số trong phạm vi và điền được các số trên tia số.

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Đếm hình và viết số tương ứng.

– Đếm số lượng các hình ảnh đã cho và viết số tương ứng.

+)  chục thêm  đơn vị thì tạo thành .

+)  chục thêm  đơn vị thì tạo thành .

+)  chục thêm  đơn vị thì tạo thành .

+)  chục thêm  đơn vị thì tạo thành .

Ví dụ: Viết số thích hợp vào ô trống:

Giải:

Trong hình đã cho có  cây nấm.

Số cần điền vào ô trống là 

Dạng 2: Điền số thích hợp vào tia số.

Em xác định các khoảng cách được chia trên tia số, cách đều mấy đơn vị rồi đếm và điền các số tương ứng.

Ví dụ: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Giải:

Đếm các số từ  đến  rồi điền các số còn thiếu vào chỗ chấm.

Các số điền vào chỗ chấm sẽ được tia số như sau:

Dạng 3: Số liền trước, số liền sau

– Số liền trước của một số là số đứng ngay phía trước của số đó và ít hơn số đó  đơn vị.

– Số liền sau của một số là số đứng ngay phía sau của số đó và nhiều hơn số đó  đơn vị.

Ví dụ: Điền số thích hợp vào bảng sau:

Giải

Số  có số liền trước là số và số liền sau là số 

Cần điền các số vào bảng như sau:

You may also like...

1 Response

  1. DoNgan viết:

    Phần I chỗ +) không in đậm
    Cần bổ sung lí thuyết số 16, 17, 18

Trả lời