A8. Số 8

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

– Biết  thêm một được  và viết được số 

– Đọc, đếm được từ ,  đến , vị trí của các số trong dãy số.

– So sánh các số trong phạm vi 

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Đếm số lượng các đồ vật

– Em đếm các số theo thứ tự, số  thêm một đơn vị sẽ được 

Dạng 2: Hoàn thành dãy số từ  đến 

Ghi nhớ thứ tự dãy số  và ngược lại.

Dạng 3: So sánh các số từ  đến 

Theo thứ tự của dãy số ta có: .

You may also like...

Trả lời