C7. HAI MƯƠI. HAI CHỤC

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

– Số 20 gồm  chục.

– Biết đọc và viết số 20.

– Phân biệt được số chục với số đơn vị.

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Viết và đọc các số

Nhẩm lại cấu tạo số, cách đọc và viết các số trong phạm vi 20 đã học.

Ví dụ: Viết số thích hợp vào ô trống:

Giải:

Ta điền vào bảng như sau:

Dạng 2: Phân tích số

Xác định số cho trước bằng bao nhiêu chục, bao nhiêu đơn vị.

Ví dụ: Số 11 gồm bao nhiêu chục và bao nhiêu đơn vị.

Giải:

Số 11 gồm 1 chục và 1 đơn vị.

Dạng 3: Số liền trước, số liền sau

– Số liền trước của một số là số đứng ngay phía trước của số đó và ít hơn số đó 1 đơn vị.

– Số liền sau của một số là số đứng ngay phía sau của số đó và nhiều hơn số đó 1 đơn vị.

Ví dụ: Điền số thích hợp vào bảng sau:

Giải

Số 19 có số liền trước là số 18 và số liền sau là số 20

Cần điền các số vào bảng như sau:

You may also like...

Trả lời