B9. PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 6

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

– Bảng cộng các số trong phạm vi 

– Cách làm tính cộng các số trong phạm vi  và vận dụng vào các tình huống thực tế.

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Thực hiện phép tính

– Tính giá trị các phép cộng trong phạm vi  bằng cách nhẩm lại các phép toán đã học.

Ví dụ: 

Giải: Nhẩm  cái mũ thêm  cái mũ nữa thì được số cái mũ là:

Số cần điền vào dấu hỏi chấm là 

Dạng 2: Biểu diễn phép tính cho các hình vẽ.

– Đếm số lượng đồ vật có trong mỗi hình.

– Biểu diễn các số và phép tính tương ứng.

Ví dụ: Điền số thích hợp vào ô trống:

Giải:

Ta có phép tính tương ứng với hình vẽ là:

Dạng 3: Tính giá trị của biểu thức có chứa 2 phép tính.

Biểu thức có chứa hai hoặc nhiều phép toán cộng và trừ, em thực hiện phép tính từ trái sang phải.

Ví dụ: 

Giải:

Thực hiện phép tính theo thứ tự từ trái sang phải ta được:

You may also like...

1 Response

Trả lời