B4. SỐ 0 TRONG PHÉP CỘNG

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

– Kết quả phép cộng một số với số Số nào cộng với số  cũng bằng chính 

– Biểu thị tình huống trong hình vẽ bằng phép tính thích hợp.

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Thực hiện phép tính

– Thực hiện phép cộng các số trong phạm vi  đã học.

– Phép cộng một số bất kì với số thì kết quả luôn bằng chính số đó.

Ví dụ: 

Giải:

Số cần điền vào chỗ chấm là 

Dạng 2: Tìm số còn thiếu trong phép cộng.

– Nhẩm phép cộng đã học trong phạm vi  và phép cộng  với một số để tìm số còn thiếu trong phép cộng.

Ví dụ: Điền số còn thiếu vào ô trống: 

Ta có: 

Số cần điền vào chỗ trống là 

Dạng 3: So sánh các số.

– Tính tổng giá trị các vế

– So sánh các số vừa tính được và điền dấu thích hợp vào chỗ trống.

Ví dụ: Điền dấu thích hợp vào chỗ trống:

1+0…0+4

Giải:

1….4

Dấu cần điền vào ô trống là dấu “<“

You may also like...

2 Responses

Trả lời