B2. PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 4

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

– Bảng cộng các số trong phạm vi 

– Cách làm tính cộng các số trong phạm vi  và vận dụng vào các tình huống thực tế.

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Thực hiện phép tính

– Tính giá trị các phép cộng trong phạm vi  bằng cách nhẩm lại các phép toán đã học.

Ví dụ:  

Số cần điền vào dấu hỏi chấm là 

Dạng 2: Viết phép tính cho các hình vẽ.

– Đếm số lượng đồ vật có trong mỗi hình.

– Viết các số và phép tính tương ứng.

Ví dụ: Điền số thích hợp vào ô trống:

Giải:

Ta có phép tính tương ứng với hình vẽ là:

Dạng 3: Điền yếu tố còn thiếu trong phép cộng.

– Nhẩm lại phép cộng các số có phạm vi  và điền các số còn thiếu vào chỗ trống.

Ví dụ: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Giải:

Ta có: nên số cần điền vào chỗ chấm là .

You may also like...

Trả lời