B13. PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 8

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

– Bảng cộng các số trong phạm vi 

– Cách làm tính cộng các số trong phạm vi  và vận dụng vào các tình huống thực tế.

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Thực hiện phép tính

– Tính giá trị các phép cộng trong phạm vi bằng cách nhẩm lại các phép toán trong bảng cộng vừa học.

Ví dụ: 

Giải: Nhẩm  cái mũ thêm  cái mũ thì được số cái mũ là:

Số cần điền vào dấu hỏi chấm là 

Dạng 2: Biểu diễn phép tính cho các hình vẽ.

– Đếm số lượng đồ vật có trong mỗi hình: Số vật ban đầu, số vật được thêm vào hoặc bớt đi.

– Viết các số và phép tính tương ứng, nếu vật được thêm vào thì thường dùng phép cộng; ngược lại, vật bị bớt đi thì thường hay dùng phép tính trừ.

Ví dụ: Điền số thích hợp vào ô trống:

Giải:

Ta có phép tính tương ứng với hình vẽ là:

Dạng 3: Tính giá trị của biểu thức có chứa 2 hoặc nhiều phép tính.

Biểu thức có chứa hai hoặc nhiều phép toán cộng và trừ, em thực hiện phép tính từ trái sang phải.

Ví dụ: 

Giải:

Thực hiện phép tính theo thứ tự từ trái sang phải ta được:

You may also like...

1 Response

  1. DoNgan viết:

    dạng 2, không cần từ bớt đi và ngược lại, vật bị bớt đi thì thường hay dùng phép tính trừ.

Trả lời