B11. PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 7

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

– Bảng cộng các số trong phạm vi 

– Cách làm tính cộng các số trong phạm vi  và vận dụng vào các tình huống thực tế.

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Thực hiện phép tính

– Tính giá trị các phép cộng trong phạm vi  bằng cách nhẩm lại các phép toán trong bảng cộng vừa học.

Ví dụ: 

Giải: Nhẩm

Số cần điền vào dấu hỏi chấm là 

Dạng 2: Viết phép tính cho các hình vẽ.

– Đếm số lượng đồ vật có trong mỗi hình: Số vật ban đầu, số vật được thêm vào hoặc bớt đi.

– Viết các số và phép tính tương ứng, nếu vật được thêm vào thì thường dùng phép cộng; ngược lại, vật bị bớt đi thì thường hay dùng phép tính trừ.

Ví dụ: Điền số thích hợp vào ô trống:

Giải:

Ta có phép tính tương ứng với hình vẽ là:

Dạng 3: Tính giá trị của biểu thức có chứa 2 hoặc nhiều phép tính.

Biểu thức có chứa hai hoặc nhiều phép toán cộng và trừ, em thực hiện phép tính từ trái sang phải.

Ví dụ: 

Giải:

Thực hiện phép tính theo thứ tự từ trái sang phải ta được:

You may also like...

1 Response

  1. DoNgan viết:

    dạng 2: vì bài là phép cộng trong phạm vi 7 nên có thể không cần dùng câu này “ngược lại, vật bị bớt đi thì thường hay dùng phép tính trừ.”
    thêm vào chắc chắn là dùng phép tính cộng nên không ghi từ “thường”

Trả lời