B1. PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 3

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

– Bảng cộng các số trong phạm vi 

– Cách làm tính cộng các số trong phạm vi  và vận dụng vào các tình huống thực tế.

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Thực hiện phép tính

– Tính giá trị các phép cộng trong phạm vi  bằng cách nhẩm lại các phép toán đã học.

Ví dụ: 

Giải: Nhẩm

Số cần điền vào dấu hỏi chấm là 

Dạng 2: Biểu diễn phép tính cho các hình vẽ.

– Đếm số lượng đồ vật có trong mỗi hình.

– Biểu diễn các số và phép tính tương ứng.

Ví dụ: Điền số thích hợp vào ô trống:

Giải:

Ta có phép tính tương ứng với hình vẽ là:

Dạng 3: Điền yếu tố còn thiếu trong phép cộng.

– Nhẩm lại phép cộng các số có phạm vi  và điền các số còn thiếu vào ô trống.

Ví dụ: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Giải:

Ta có:  nên số cần điền vào chỗ trống là 

You may also like...

Trả lời