A4. CHÍNH TẢ: TẶNG CHÁU

Phương pháp :

– Em viết nắn nót và trình bày sạch sẽ.

– Điền đúng chữ l, n

– Điền đúng chữ dấu hỏi  dấu ngã

 

1. Tập chép : bài thơ Tặng cháu.

2.

a. Điền chữ : hay l ?

– Đáp án : nụ hoa, Con cò bay lả bay la.

– Đáp án : quyển vở, chõ xôi, tổ chim

You may also like...

1 Response

  1. Phan Ngan viết:

    – Bài 2: mục a, b không thẳng hàng với nhau
    – Mục b sai font chữ và chữ nhỏ quá
    – “….u hoa ; Con cò bay …a bay …a ; quyển vơ, cho xôi, tô chim” sai font chữ và chữ nhỏ quá

Trả lời