A3. CÁC SỐ 1, 2, 3

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

– Nhận biết số lượng các nhóm đồ vật có  đồ vật.

– Đọc, viết được các chữ số  

– Biết đếm xuôi và đếm ngược các số  và thứ tự của các số đó.

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Đọc số lượng đồ vật trong mỗi nhóm.

– Quan sát số lượng đồ vật có trong mỗi nhóm và sử dụng số thích hợp.

Ví dụ: Điền số thích hợp.

Giải: Trong hình có 3 cái đồng hồ.

Dạng 2: Đếm theo thứ tự các số

Em ghi nhớ các số theo thứ tự tăng dần là  và thứ tự giảm dần là  

Ví dụ: Điền số thích hợp vào ô trống:

Giải:

Số cần điền vào ô trống là  

Dạng 3: Tìm số liền trước, số liền sau.

– Số liền trước của một số thì kém số đó một đơn vị.

– Số liền sau của một số thì hơn số đó một đơn vị.

Ví dụ: Số liền trước của số 3 là số .

 

You may also like...

1 Response

  1. DoNgan viết:

    Phần II: Dạng 2: Thiếu thứ tự các số tăng dần hoặc giảm dần ( sau chữ là)

Trả lời