A11. Số 10

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

– Biết 9 thêm 1 được 10, viết số 10

– Đọc, đếm được từ 1 đến 10, vị trí của số 10 trong dãy số.

– So sánh các số trong phạm vi 10, biết cấu tạo của số 10

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Đếm số lượng các đồ vật

– Em đếm các số theo thứ tự, số 9 thêm một đơn vị sẽ được 10

Dạng 2: Hoàn thành dãy số từ  đến 10

Ghi nhớ thứ tự dãy số và ngược lại.

Dạng 3: So sánh các số từ 1 đến 10

Theo thứ tự của dãy số ta có: 

You may also like...

Trả lời