A10. Số 0

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

– Đọc, đếm được từ 0,  đến 9, viết số 0, vị trí của số 0 trong dãy số.

– So sánh số 0 với các số trong phạm vi 9

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Hoàn thành dãy số từ 0 đến 9

Ghi nhớ thứ tự dãy số và ngược lại.

Dạng 2: So sánh các số từ  đến 

Theo thứ tự của dãy số ta có: 

Số  là số nhỏ nhất trong dãy số tự nhiên.

You may also like...

1 Response

Trả lời