Tiếng Việt 2/Chủ điểm 9-10

I8. TẬP ĐỌC: TÌM NGỌC 1

I8. TẬP ĐỌC: TÌM NGỌC

1. Nội dung : Khen ngợi những con vật nuôi thông minh, tình nghĩa. 2. Giải nghĩa từ khó : - Long Vương:...