Tiếng Anh 10/Unit 8-9-10

READING – NEW WAYS TO LEARN 0

READING – NEW WAYS TO LEARN

1. Điền vào chỗ trống: Kiến thức thông dụng: 1. Nghĩa của từ vựng 2. Dạng rút gọn của động...

TỪ VỰNG – PRESERVING THE ENVIRONMENT 0

TỪ VỰNG – PRESERVING THE ENVIRONMENT

1. aquatic /əˈkwætɪk/    (adj): dưới nước - Waterskiing is my favorite aquatic sport. (Lướt ván là môn thể thao dưới nước yêu thích của...