Tiếng Anh 10/Unit 1-2-3

REVIEW: THE PASSIVE 0

REVIEW: THE PASSIVE

Muốn đổi câu từ thể chủ động sang thể thụ động, ta thực hiện các bước sau: Active (chủ động):...

TỪ VỰNG UNIT 1 - FAMILY LIFE 1

TỪ VỰNG UNIT 1 - FAMILY LIFE

1. benefit /ˈbenɪfɪt/  (n): lợi ích - I've had the benefit of a good education. (Tôi đã có lợi ích của một nền giáo dục...

LISTEN ABOUT "FAMILY LIFE" 0

LISTEN ABOUT "FAMILY LIFE"

Kỹ năng nghe rồi điền từ. Đọc lướt qua văn bản trước khi bắt đầu ghi. Khi bạn nghe, hãy...

TỪ VỰNG UNIT 2 - YOUR BODY AND YOU 0

TỪ VỰNG UNIT 2 - YOUR BODY AND YOU

1. acupuncture /ˈæk.jə.pʌŋk.tʃər/    (n): châm cứu - Acupuncture originated in China. (Châm cứu có nguồn gốc ở Trung Quốc.) 2. ailment /ˈeɪlmənt/  (n):...