PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

  1. Các kiến thức cần nhớ Khái niệm phương trình bậc nhất hai ẩn +) Phương trình bậc nhất hai ẩn là phương trình có dạng $$ax + by...