Trạng Trình, sấm và ký

Ở Việt Nam, nếu nói đến các bậc tiên tri thì trước hết phải kể đếnTrạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Những câu chuyện về tài tiên tri của Trạng chủ...