Thông tư 50/2019/TT-BTC ngày 08 tháng 08 năm 2019

Hướng dẫn bán đấu giá lô cổ phần kèm nợ phải thu của doanh nghiệp nhà nước có chức năng mua, bán, xử lý nợ