Category: Công nghiệp

Quyết định 304/QĐ-TTg ngày 21/03/2019 của Thủ tướng Chính phủ 0

Quyết định 304/QĐ-TTg ngày 21/03/2019 của Thủ tướng Chính phủ

về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Hải Sơn mở rộng giai đoạn 3+4

Chỉ thị 08/CT-TTg ngày 28 tháng 3 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ 0

Chỉ thị 08/CT-TTg ngày 28 tháng 3 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ

về một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ phục vụ xuất khẩu

Quyết định 765/QĐ-BCT ngày 29 tháng 3 năm 2019 của Bộ Công Thương 0

Quyết định 765/QĐ-BCT ngày 29 tháng 3 năm 2019 của Bộ Công Thương

về việc công bố Danh mục các mặt hàng (kèm theo mã HS) đã được cắt giảm kiểm tra chuyên ngành thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương

Quyết định 800/QĐ-BCT ngày 03 tháng 4 năm 2019 của Bộ Công Thương 0

Quyết định 800/QĐ-BCT ngày 03 tháng 4 năm 2019 của Bộ Công Thương

về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Công Thương về cải thiện chỉ số tiếp cận điện năng thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ

Quyết định 940/QĐ-BCT ngày 16 tháng 4 năm 2019 của Bộ Công Thương 0

Quyết định 940/QĐ-BCT ngày 16 tháng 4 năm 2019 của Bộ Công Thương

về việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm ván sợi bằng gỗ hoặc bằng các loại vật liệu có chất gỗ khác có xuất xứ từ Vương Quốc Thái Lan và Ma-lai-xi-a

Thông tư 07/2019/TT-BCT ngày 19 tháng 4 năm 2019 của Bộ Công Thương 0

Thông tư 07/2019/TT-BCT ngày 19 tháng 4 năm 2019 của Bộ Công Thương

quy định về xuất khẩu hàng dệt may sang Mê-hi-cô theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương

Quyết định 1083/QĐ-BCT ngày 26 tháng 04 năm 2019 của Bộ Công Thương 0

Quyết định 1083/QĐ-BCT ngày 26 tháng 04 năm 2019 của Bộ Công Thương

về việc bổ sung Danh mục máy móc, thiết bị vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được

Quyết định 470/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ 0

Quyết định 470/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ

về việc ban hành Danh mục đập, hồ chứa thủy điện thuộc loại đập, hồ chứa nước quan trọng đặc biệt

Quyết định 1114/QĐ-BCT ngày 02 tháng 5 năm 2019 của Bộ Công Thương 0

Quyết định 1114/QĐ-BCT ngày 02 tháng 5 năm 2019 của Bộ Công Thương

về việc kiểm tra tình hình thực hiện Quyết định 648/QĐ-BCT ngày 20/03/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện

Quyết định 542/QĐ-TTg ngày 10/05/2019 của Thủ tướng Chính phủ 0

Quyết định 542/QĐ-TTg ngày 10/05/2019 của Thủ tướng Chính phủ

về việc bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực