Lịch sử 8/Chương 1-2-3

CÔNG XÃ PARI 1871 0

CÔNG XÃ PARI 1871

I. SỰ THÀNH LẬP CÔNG XÃ 1. Hoàn cảnh ra đời của công xã - Năm 1870 – 1871: cuộc...