Lịch sử 6/Chương 5-6

ÔN TẬP CHƯƠNG 5 0

ÔN TẬP CHƯƠNG 5

1. Ách thống trị của các triều đại phong kiến Trung Quốc đối với nhân dân ta. - Từ năm...

ÔN TẬP CHƯƠNG 6 0

ÔN TẬP CHƯƠNG 6

1. Lịch Sử thời kì này đã trải qua những giai đoạn lớn nào? Lịch Sử nước ta từ thời Nguyên...