Lịch sử 10/Chương 1

XÃ HỘI NGUYÊN THỦY 0

XÃ HỘI NGUYÊN THỦY

1. THỊ TỘC VÀ BỘ LẠC. - Thị tộc: + Là nhóm người có khoảng hơn 10 gia đình gồm...