Hóa 9/Chương 5

RƯỢU ETYLIC 0

RƯỢU ETYLIC

  - Công thức phân tử: C2H5OH - Nguyên tử khối: 46 I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ 1) Khái niệm...

AXIT AXETIC 0

AXIT AXETIC

  - Công thức phân tử: C2H4O2 - Phân tử khối: 60 I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ - Axit axetic...

CHẤT BÉO 0

CHẤT BÉO

I. TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN VÀ TÍNH CHẤT VẬT LÍ 1. Trạng thái tự nhiên - Chất béo gồm mỡ...

GLUCOZƠ 0

GLUCOZƠ

  - Công thức phân tử: C6H12O6 - Phân tử khối: 180 I. TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN - Glucozơ có...

SACCAROZƠ 0

SACCAROZƠ

  - Công thức phân tử: C12H22O11 - Phân tử khối: 342 I. TRẠNG THÁI THIÊN NHIÊN - Là loại...

TINH BỘT VÀ XENLULOZƠ 1

TINH BỘT VÀ XENLULOZƠ

  A. TINH BỘT 1. Trạng thái tự nhiên và tính chất vật lý - Trong tự nhiên tinh bột...

PROTEIN 0

PROTEIN

I. TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN - Protein có trong cơ thể người, động vật và thực vật như lòng trắng...

POLIME 0

POLIME

I. KHÁI NIỆM VỀ POLIME - Polime là những chất có phân tử khối lớn do nhiều mắt xích liên kết...