Hóa 8/Chương 1-2

PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC 1

PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC

1. ĐỊNH NGHĨA - Phương trình hóa học là phương trình biểu diễn ngắn ngọn phản ứng hóa học. Ví dụ: Phương trình chữ của...

PHẢN ỨNG HÓA HỌC 1

PHẢN ỨNG HÓA HỌC

I. ĐỊNH NGHĨA - Phản ứng hóa học là quá trình biến đổi từ chất này sang chất khác. - Chất ban...

HÓA TRỊ 1

HÓA TRỊ

I. CÁCH XÁC ĐỊNH HOÁ TRỊ MỘT NGUYÊN TỐ + Quy ước: Gán cho H hoá trị I, chọn làm đơn...

SỰ BIẾN ĐỔI CHẤT 0

SỰ BIẾN ĐỔI CHẤT

1. Hiện tượng vật lý - Là hiện tượng chỉ biến đổi về trạng thái, hình dạng nhưng vẫn giữ...

CHẤT 1

CHẤT

1. VẬT THỂ, CHẤT - Vật thể: Là toàn bộ những gì xung quanh chúng ta và trong không gian. - Vật...

NGUYÊN TỬ 0

NGUYÊN TỬ

1. Định nghĩa - Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ, trung hoà về điện, cấu tạo nên các chất. -...