Hóa 11/Chương 8-9

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP PHẢN ỨNG CỘNG CỦA ANĐEHIT 0

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP PHẢN ỨNG CỘNG CỦA ANĐEHIT

  I. PHẢN ỨNG CỘNG HIĐRO (PHẢN ỨNG KHỬ) PTTQ: CnH2n+1CHO+H2→Ni,toCnH2n+1CH2OH{{C}_{n}}{{H}_{2n+1}}CHO+{{H}_{2}}\xrightarrow{Ni,{{t}^{o}}}{{C}_{n}}{{H}_{2n+1}}C{{H}_{2}}OH Ví dụ: CH3CHO+H2→Ni,toCH3CH2OHC{{H}_{3}}CHO+{{H}_{2}}\xrightarrow{Ni,{{t}^{o}}}C{{H}_{3}}C{{H}_{2}}OH CH2=CH2CHO+2H2→Ni,toCH3CH2CH2OHC{{H}_{2}}=C{{H}_{2}}CHO+2{{H}_{2}}\xrightarrow{Ni,{{t}^{o}}}C{{H}_{3}}C{{H}_{2}}C{{H}_{2}}OH Phương pháp giải CnH2n+2-2a-m(CHO)m + ...