Hóa 11/Chương 1-2

ÔN TẬP CHƯƠNG 1 0

ÔN TẬP CHƯƠNG 1

  1. Sự điện li - Sự điện li là quá trình phân li của các chất ra ion. Ví...

PHÂN BÓN HÓA HỌC 0

PHÂN BÓN HÓA HỌC

  Phân bón hóa học là những hóa chất có chứa các nguyên tố dinh dưỡng, được bón cho cây...

ÔN TẬP CHƯƠNG 2 0

ÔN TẬP CHƯƠNG 2

  A. NITƠ - Cấu hình electron N (Z = 7): 1s22s22p3 => Vị trí ô thứ 7, chu kì...

LÍ THUYẾT VỀ PHOTPHO 0

LÍ THUYẾT VỀ PHOTPHO

1. Tính chất vật lí Thường gặp 2 dạng thù hình phổ biến là P đỏ và P trắng:  ...

MUỐI AMONI 0

MUỐI AMONI

  - Muối amoni gồm cation amoni (NH4+) và anion gốc axit. 1. Tính chất vật lí - Tất cả...

LÍ THUYẾT VỀ PH 0

LÍ THUYẾT VỀ PH

I. SỰ ĐIỆN LI CỦA NƯỚC - Nước là chất điện li rất yếu: H2O ⇆\overset{{}}{\leftrightarrows} H+ + OH-  -...