Môn Tiếng Anh lớp 9

Lớp 9

LISTENING – UNIT 5 – WONDERS OF VIETNAM 1

LISTENING – UNIT 5 – WONDERS OF VIETNAM

Kỹ năng nghe và chọn đáp án đúng/ sai Tip 1. Look for a tile ( Tìm tiêu đề) Tip...

WRITING – UNIT 5 – WONDERS OF VIETNAM 1

WRITING – UNIT 5 – WONDERS OF VIETNAM

1. Viết 1 bài văn miêu tả về 1 địa danh. – Khi viết một bài văn miêu tả về...

VOCABULARY – UNIT 6: VIET NAM: THEN AND NOW 1

VOCABULARY – UNIT 6: VIET NAM: THEN AND NOW

1. annoyed /əˈnɔɪd/     (adj): bực mình, khó chịu. annoyed to V annoyed with sb about sth/ for V-ing – He was...

GRAMMAR – UNIT 6 – PAST PERFECT 0

GRAMMAR – UNIT 6 – PAST PERFECT

PAST PERFECT: THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH 1. Cấu trúc:   Ví dụ: – She had studied English before she...

GRAMMAR – UNIT 6 – ADJECTIVE + TO V/ ADJECTIVE + THAT CLAUSE 0

GRAMMAR – UNIT 6 – ADJECTIVE + TO V/ ADJECTIVE + THAT CLAUSE

TÍNH TỪ ĐI THEO SAU BỞI TO V HOẶC MỆNH ĐỀ VỚI THAT

PRONUNCIATION – UNIT 6: STRESS ON ALL THE WORDS IN SENTENCES 0

PRONUNCIATION – UNIT 6: STRESS ON ALL THE WORDS IN SENTENCES

TRỌNG ÂM VÀO TẤT CẢ CÁC TỪ TRONG CÂU – Thông thường, mỗi câu có một từ hoặc một âm...

WRITING – UNIT 6: VIET NAM: THEN AND NOW 1

WRITING – UNIT 6: VIET NAM: THEN AND NOW

– Sử dụng cấu trúc của động từ ở thì quá khứ hoàn thành: S + had + VpII – Cấu...

PASSIVE VOICE: IMPERSONAL PASSIVE 0

PASSIVE VOICE: IMPERSONAL PASSIVE

CÂU BỊ ĐỘNG KHÁCH QUAN – Sử dụng câu bị động khách quan để thể hiện ý kiến của người...

SUGGEST + V-ING/ CLAUSE WITH SHOULD 0

SUGGEST + V-ING/ CLAUSE WITH SHOULD

CẤU TRÚC SUGGEST + V-ING / MỆNH ĐỀ VỚI SHOULD – Cấu trúc “suggest + V-ing/mệnh đề với should” có...

STRESS ON SHORT WORDS IN THE SENTENCES 0

STRESS ON SHORT WORDS IN THE SENTENCES

 TRỌNG ÂM CỦA NHỮNG TỪ NGẮN TRONG CÂU Những từ ngắn như là mạo từ  (a, an, the), liên từ...