Category: Môn Tiếng Anh

Lớp 9

READING: UNIT 4: LIFE IN THE PAST 0

READING: UNIT 4: LIFE IN THE PAST

KĨ NĂNG ĐỌC HIỂU 1. Câu hỏi chi tiết trong đoạn văn (detail questions): Dùng phương pháp scan (đọc kỹ) xác định từ khóa, tìm từ khóa trong bài đọc...

VOCABULARY – UNIT 5 – WONDERS OF VIETNAM 0

VOCABULARY – UNIT 5 – WONDERS OF VIETNAM

1. administrative /ədˈmɪnɪstrətɪv/     (adj): hành chính – Her duties are purely administrative.   2. astounding /əˈstaʊndɪŋ/     (adj): làm sững sờ – The performance was an astounding success. (Màn trình diễn là một...

PRONUNCIATION – UNIT 4: STRESS ON AUXILIARY VERBS IN SENTENCES 0

PRONUNCIATION – UNIT 4: STRESS ON AUXILIARY VERBS IN SENTENCES

TRỌNG ÂM VÀO TRỢ ĐỘNG TỪ – Một trợ động từ kết hợp với 1 động từ khác giúp hình thành nên cảm xúc, giọng điệu của động từ chính....

VOCABULARY – UNIT 3 – TEEN STRESS AND PRESSURE 0

VOCABULARY – UNIT 3 – TEEN STRESS AND PRESSURE

1. adolescence /ˌædəˈlesns/      (n): giai đoạn vị thành niên – Adolescence brings about major changes in a young person’s body. (Giai đoạn vị thành niên mang lại những thay đổi đối với cơ...

GRAMMAR – UNIT 3 – REPORTED SPEECH 0

GRAMMAR – UNIT 3 – REPORTED SPEECH

CÂU TƯỜNG THUẬT 1. Phân biệt câu trực tiếp và câu gián tiếp – Khi biến đổi từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp, chúng ta phải thay đổi...

STRESS ON THE VERB BE IN THE SENTENCES 0

STRESS ON THE VERB BE IN THE SENTENCES

TRỌNG ÂM VÀO ĐỘNG TỪ TO BE – Thông thường động từ be không được nhấn mạnh ở giữa hay bắt đầu của câu hỏi hay câu khẳng định. Ví...

WRITING – UNIT 3 – TEEN STRESS AND PRESSURE 0

WRITING – UNIT 3 – TEEN STRESS AND PRESSURE

– Xem lại phần lý thuyết của Câu tường thuật (Reported speech) – Chú ý: thì của câu trực tiếp khi chuyển sang câu gián tiếp thì phải lùi về...

VOCABULARY – UNIT 4 – LIFE IN THE PAST 0

VOCABULARY – UNIT 4 – LIFE IN THE PAST

1. act out (v): diễn, đóng vai She acted out the role of a teenager. (Cô ấy diễn vai của của 1 cô bé tuổi teen.) 2. be accustomed to sth /əˈkʌstəmd/      quen với...

GRAMMAR – UNIT 4: USED TO: REVIEW 0

GRAMMAR – UNIT 4: USED TO: REVIEW

CẤU TRÚC USED TO Used to do something: – Sử dụng “used to do” để nói về những thói quen hoặc những hành động thường làm trong quá khứ mà...

GRAMMAR – UNIT 4: WISH FOR THE PRESENT 0

GRAMMAR – UNIT 4: WISH FOR THE PRESENT

“WISH” MONG ƯỚC Ở HIỆN TẠI – Sử dụng thì quá khứ đơn khi chúng ta ước cho hiện tại hoặc tương lai mà (điều ước đó không thể thực...