Môn Sinh lớp 9

Lớp 9

HỆ SINH THÁI 0

HỆ SINH THÁI

I. KHÁI NIỆM HỆ SINH THÁI 1. Khái niệm - Hệ sinh thái bao gồm quần xã sinh vật và môi...

Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG 0

Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

I. KHÁI QUÁT Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG - Ô nhiễm môi trường là hiện tượng môi trường tự nhiên bị bẩn,...

ƯU THẾ LAI 0

ƯU THẾ LAI

I. HIỆN TƯỢNG ƯU THẾ LAI - Cây ngô do dòng tự thụ phấn cho cây thấp hơn, số bắp...