Category: Môn Lịch sử

Lớp 8

CHÍNH SÁCH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA CỦA THỰC DÂN PHÁP (BIẾN CHUYỂN VỀ XÃ HỘI) 0

CHÍNH SÁCH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA CỦA THỰC DÂN PHÁP (BIẾN CHUYỂN VỀ XÃ HỘI)

II. NHỮNG BIẾN CHUYỂN CỦA XÃ HỘI VIỆT NAM 1. Các vùng nông thôn – Giai cấp địa chủ phong kiến đã đầu hàng và trở thành chỗ dựa, tay sai...

PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CHỐNG PHÁP TỪ ĐẦU THẾ KỈ XX ĐẾN NĂM 1918 0

PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CHỐNG PHÁP TỪ ĐẦU THẾ KỈ XX ĐẾN NĂM 1918

I. PHONG TRÀO YÊU NƯỚC TRƯỚC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT 1. Phong trào Đông du (1905 – 1909). *Nguyên nhân của phong trào: – Nhật Bản là nước...

ÔN TẬP LỊCH SỬ VIỆT NAM (TỪ NĂM 1858 ĐẾN NĂM 1918) – KIỂM TRA HỌC KÌ II 0

ÔN TẬP LỊCH SỬ VIỆT NAM (TỪ NĂM 1858 ĐẾN NĂM 1918) – KIỂM TRA HỌC KÌ II

I. NHỮNG SỰ KIỆN CHÍNH 1. Quá trình xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp và cuộc đấu tranh chống xâm lược của nhân dân ta từ năm 1858...

KHỞI NGHĨA YÊN THẾ VÀ PHONG TRÀO CHỐNG PHÁP CỦA ĐỒNG BÀO MIỀN NÚI CUỐI THẾ KỈ XIX. 0

KHỞI NGHĨA YÊN THẾ VÀ PHONG TRÀO CHỐNG PHÁP CỦA ĐỒNG BÀO MIỀN NÚI CUỐI THẾ KỈ XIX.

I. KHỞI NGHĨA YÊN THẾ (1884 – 1913) 1. Nguyên nhân: – Kinh tế nông nghiệp sa sút, đời sống nhân dân Bắc Kì khó khăn, một bộ phận phải...

TRÀO LƯU CẢI CÁCH DUY TÂN Ở VIỆT NAM NỬA CUỐI THẾ KỈ XIX 0

TRÀO LƯU CẢI CÁCH DUY TÂN Ở VIỆT NAM NỬA CUỐI THẾ KỈ XIX

I. TÌNH HÌNH VIỆT NAM NỬA CUỐI THẾ KỈ XIX Vào những năm 60 của thế kỉ XIX: – Thực dân Pháp ráo riết mở rộng cuộc chiến tranh xâm...

CHÍNH SÁCH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA CỦA THỰC DÂN PHÁP (NỘI DUNG CHÍNH SÁCH) 0

CHÍNH SÁCH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA CỦA THỰC DÂN PHÁP (NỘI DUNG CHÍNH SÁCH)

I. CUỘC KHAI THÁC THUỘC ĐỊA LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP (1897 – 1914) 1. Sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước *Sơ đồ tổ chức bộ...

ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (TỪ NĂM 1917 ĐẾN NĂM 1945) 0

ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (TỪ NĂM 1917 ĐẾN NĂM 1945)

I. NHỮNG SỰ KIỆN CHÍNH *Bảng những sự kiện chính của Lịch sử thế giới hiện đại (từ năm 1917 đến năm 1945) II. NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU 1....

CUỘC KHÁNG CHIẾN TỪ NĂM 1858 ĐẾN NĂM 1873 0

CUỘC KHÁNG CHIẾN TỪ NĂM 1858 ĐẾN NĂM 1873

I. THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC VIỆT NAM 1. Chiến sự ở Đà Nẵng những năm 1858 – 1859. *Nguyên nhân thực dân Pháp xâm lược: – Từ giữa thế...

KHÁNG CHIẾN LAN RỘNG RA TOÀN QUỐC (1873 – 1884) 0

KHÁNG CHIẾN LAN RỘNG RA TOÀN QUỐC (1873 – 1884)

I. THỰC DÂN PHÁP ĐÁNH BẮC KÌ LẦN THỨ NHẤT. CUỘC KHÁNG CHIẾN Ở HÀ NỘI VÀ CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG BẮC KÌ. 1. Tình hình Việt Nam trước khi...

PHONG TRÀO KHÁNG PHÁP TRONG NHỮNG NĂM CUỐI THẾ KỈ XIX 0

PHONG TRÀO KHÁNG PHÁP TRONG NHỮNG NĂM CUỐI THẾ KỈ XIX

I. CUỘC PHẢN CÔNG CỦA PHÁI CHỦ CHIẾN TẠI KINH THÀNH HUẾ VUA HÀM NGHI RA “CHIẾU CẦN VƯƠNG” 1. Cuộc phản công quân Pháp của phái chủ chiến ở...