Lớp 7

Các bài học trong Sách giáo khoa – Lớp 7

TỪ VỰNG 1 - UNIT 5: FOOD AND DRINK 0

TỪ VỰNG 1 - UNIT 5: FOOD AND DRINK

1. bamboo shoot /ˌbæmˈbuː ʃuːt/          (n): măng - When the bamboo is old, the bamboo shoot appears. (Tre già măng mọc) 2. butter /ˈbʌtə(r)/    ...