Môn Lịch sử lớp 6

Lớp 6

ÔN TẬP CHƯƠNG 5 0

ÔN TẬP CHƯƠNG 5

1. Ách thống trị của các triều đại phong kiến Trung Quốc đối với nhân dân ta. - Từ năm...

XÃ HỘI NGUYÊN THUỶ 0

XÃ HỘI NGUYÊN THUỶ

1. Con người đã xuất hiện như thế nào? Theo thuyết tiến hóa của Đác – uyn: 2. Người tinh...

VĂN HOÁ CỔ ĐẠI 0

VĂN HOÁ CỔ ĐẠI

1. Các dân tộc phương Đông thời cổ đại đã có những thành tựu văn hóa gì? - Thiên văn, lịch...

ÔN TẬP CHƯƠNG 2 0

ÔN TẬP CHƯƠNG 2

1. Những dấu vết của Người tối cổ (Người vượn) được phát hiện ở đâu? - Những dấu vết của...