Lớp 5

Các bài học trong Sách giáo khoa – Lớp 5

HỖN SỐ 0

HỖN SỐ

  1. Khái niệm hỗn số Khái niệm: Hỗn số gồm hai thành phần là phần nguyên và phần phân...

HỖN SỐ (TIẾP) 0

HỖN SỐ (TIẾP)

  5. Phép cộng, trừ hỗn số Cách 1: Chuyển hỗn số về phân số Muốn cộng (hoặc trừ) hai...

ÔN TẬP: SO SÁNH HAI PHÂN SỐ 0

ÔN TẬP: SO SÁNH HAI PHÂN SỐ

  1. So sánh hai phân số cùng mẫu số Quy tắc: Trong hai phân số có cùng mẫu số:...

ÔN TÂP: SO SÁNH PHÂN SỐ (TIẾP) 0

ÔN TÂP: SO SÁNH PHÂN SỐ (TIẾP)

  4) Một số cách so sánh khác Dạng 1: So sánh với \(1\) Điều kiện áp dụng:  Phương pháp...

PHÂN SỐ THẬP PHÂN 0

PHÂN SỐ THẬP PHÂN

  1. Khái niệm phân số thập phân Khái niệm: Các phân số có mẫu số là \(10\,;\,\,\,100\,;\,\,\,1000\,;\,\,\,…\) được gọi...

ÔN TẬP: PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ HAI PHÂN SỐ 1

ÔN TẬP: PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ HAI PHÂN SỐ

  1. Cộng, trừ các phân số cùng mẫu số Quy tắc: Muốn cộng (hoặc trừ) hai phân số cùng...

ÔN TẬP: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA HAI PHÂN SỐ 0

ÔN TẬP: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA HAI PHÂN SỐ

  1. Phép nhân hai phân số và các tính chất của phép nhân hai phân số a) Phép nhân...

ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ GIẢI TOÁN 0

ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ GIẢI TOÁN

  1. Bài toán tỉ lệ thuận a) Khái niệm đại lượng tỉ lệ thuận Hại đại lượng tỉ lệ...

ÔN TẬP: BẢNG ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ DÀI 0

ÔN TẬP: BẢNG ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ DÀI

  1. Bảng đơn vị đo độ dài Nhận xét: Trong bảng đơn vị đo độ dài, hai đơn vị...

ÔN TẬP: BẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG 0

ÔN TẬP: BẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG

  1. Bảng đơn vị đo khối lượng Nhận xét: Trong bảng đơn vị đo khối lượng, hai đơn vị...