Môn Toán lớp 4

Lớp 4

NHÂN MỘT SỐ VỚI MỘT TỔNG 1

NHÂN MỘT SỐ VỚI MỘT TỔNG

  Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức: 4×(3+5) và \(4 \times 3 + 4 \times 5\)...

NHÂN MỘT SỐ VỚI MỘT HIỆU 1

NHÂN MỘT SỐ VỚI MỘT HIỆU

Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức:                         \(3 \times (7 – 5)\) và \(3 \times 7...

NHÂN VỚI SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ 1

NHÂN VỚI SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ

  Ví dụ: \(36 \times 23 = ?\) a) Ta có thể tính như sau: $$\begin{array}{*{20}{l}}{36 \times 23\;\, = \,\,\,36...

GIỚI THIỆU NHÂN NHẨM SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ VỚI 11 0

GIỚI THIỆU NHÂN NHẨM SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ VỚI 11

  Ví dụ 1:   27×11=? Đặt tính và tính: $$\begin{array}{*{20}{c}}{\,\,\,\,\, \times \,\,\begin{array}{*{20}{c}}{27}\\{11\,}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,\,\,\,\,\,27\,}\\{\,\,\,\,\,\,\,\,\,27\,\,\,\,\,\,\,}\\\hline{\,\,\,\,297}\end{array}\,\,\,$$ Hai tích riêng đều bằng 27 ....

NHÂN VỚI SỐ CÓ BA CHỮ SỐ 1

NHÂN VỚI SỐ CÓ BA CHỮ SỐ

  Ví dụ 1: \(164 \times 123 = ?\) a) Ta có thể tính như sau: b) Thông thường ta...

BIỂU THỨC CÓ CHỨA MỘT CHỮ 2

BIỂU THỨC CÓ CHỨA MỘT CHỮ

  Biểu thức có chứa một chữ Ví dụ: Lan có \(3\) quyển vở, mẹ cho Lan thêm … quyển...

CÁC SỐ CÓ SÁU CHỮ SỐ 0

CÁC SỐ CÓ SÁU CHỮ SỐ

  1. Đơn vị – Chục – Trăm 2. Nghìn – Chục nghìn – Trăm nghìn Viết số: \(432\,\,516\). Đọc số:...

HÀNG VÀ LỚP. SO SÁNH CÁC SỐ CÓ NHIỀU CHỮ SỐ 0

HÀNG VÀ LỚP. SO SÁNH CÁC SỐ CÓ NHIỀU CHỮ SỐ

  1. Hàng và lớp Hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm hợp thành lớp đơn vị. Hàng nghìn, hàng...

NHÂN VỚI 10, 100, 1000, … CHIA CHO 10, 100, 1000, … 0

NHÂN VỚI 10, 100, 1000, … CHIA CHO 10, 100, 1000, …

  1. Nhân với \(10\). Chia cho \(10\). a) 35×10=?     35×10=10×35                ...

TÍNH CHẤT KẾT HỢP CỦA PHÉP NHÂN 0

TÍNH CHẤT KẾT HỢP CỦA PHÉP NHÂN

  a) Tính rồi so sánh giá trị của hai biểu thức: (2×3)×4 và 2×(3×4) Ta có:              (2×3)×4=6×4=24  ...