Lớp 4

Các bài học trong Sách giáo khoa – Lớp 4

ĐỀ-XI-MÉT VUÔNG. MÉT VUÔNG 1

ĐỀ-XI-MÉT VUÔNG. MÉT VUÔNG

  1. Đề-xi-mét vuông Để đo diện tích người ta còn dùng đơn vị: đề-xi-mét vuông. Đề-xi-mét vuông là diện...