Lớp 4

Các bài học trong Sách giáo khoa – Lớp 4

NHÂN VỚI 10, 100, 1000, … CHIA CHO 10, 100, 1000, … 0

NHÂN VỚI 10, 100, 1000, … CHIA CHO 10, 100, 1000, …

  1. Nhân với \(10\). Chia cho \(10\). a) 35×10=?     35×10=10×35                ...

TÍNH CHẤT KẾT HỢP CỦA PHÉP NHÂN 0

TÍNH CHẤT KẾT HỢP CỦA PHÉP NHÂN

  a) Tính rồi so sánh giá trị của hai biểu thức: (2×3)×4 và 2×(3×4) Ta có:              (2×3)×4=6×4=24  ...

NHÂN VỚI SỐ CÓ TẬN CÙNG LÀ CHỮ SỐ 0 1

NHÂN VỚI SỐ CÓ TẬN CÙNG LÀ CHỮ SỐ 0

  Ví dụ 1: \(1324 \times 20 = ?\) Ta có thể tính như sau: Ta đặt tính rồi tính...

ĐỀ-XI-MÉT VUÔNG. MÉT VUÔNG 2

ĐỀ-XI-MÉT VUÔNG. MÉT VUÔNG

  1. Đề-xi-mét vuông Để đo diện tích người ta còn dùng đơn vị: đề-xi-mét vuông. Đề-xi-mét vuông là diện...

NHÂN MỘT SỐ VỚI MỘT TỔNG 1

NHÂN MỘT SỐ VỚI MỘT TỔNG

  Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức: 4×(3+5) và \(4 \times 3 + 4 \times 5\)...

NHÂN MỘT SỐ VỚI MỘT HIỆU 1

NHÂN MỘT SỐ VỚI MỘT HIỆU

Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức:                         \(3 \times (7 – 5)\) và \(3 \times 7...

NHÂN VỚI SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ 1

NHÂN VỚI SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ

  Ví dụ: \(36 \times 23 = ?\) a) Ta có thể tính như sau: $$\begin{array}{*{20}{l}}{36 \times 23\;\, = \,\,\,36...

GIỚI THIỆU NHÂN NHẨM SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ VỚI 11 0

GIỚI THIỆU NHÂN NHẨM SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ VỚI 11

  Ví dụ 1:   27×11=? Đặt tính và tính: $$\begin{array}{*{20}{c}}{\,\,\,\,\, \times \,\,\begin{array}{*{20}{c}}{27}\\{11\,}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,\,\,\,\,\,27\,}\\{\,\,\,\,\,\,\,\,\,27\,\,\,\,\,\,\,}\\\hline{\,\,\,\,297}\end{array}\,\,\,$$ Hai tích riêng đều bằng 27 ....

NHÂN VỚI SỐ CÓ BA CHỮ SỐ 1

NHÂN VỚI SỐ CÓ BA CHỮ SỐ

  Ví dụ 1: \(164 \times 123 = ?\) a) Ta có thể tính như sau: b) Thông thường ta...

BIỂU THỨC CÓ CHỨA MỘT CHỮ 1

BIỂU THỨC CÓ CHỨA MỘT CHỮ

  Biểu thức có chứa một chữ Ví dụ: Lan có \(3\) quyển vở, mẹ cho Lan thêm … quyển...