Lớp 3

Các bài học trong Sách giáo khoa – Lớp 3

TÌM SỐ CHIA 0

TÌM SỐ CHIA

  I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ 1) Nhận xét: 2) Tìm số chia x chưa biết 20    :   x=   2                  x =  20 : 2                   x=    10 Trong phép chia...