Môn Tiếng Anh lớp 12

Lớp 12

Ngữ pháp: Bị động của động từ khuyết thiếu 0

Ngữ pháp: Bị động của động từ khuyết thiếu

MODALS IN THE PASSIVE VOICE (Động từ khuyết thiếu ở dạng bị động) Công thức: Các động từ khuyết thiếu...

NGỮ PHÁP: MỆNH ĐỀ TRANG NGỮ CHỈ THỜI GIAN 2

NGỮ PHÁP: MỆNH ĐỀ TRANG NGỮ CHỈ THỜI GIAN

ADVERBIAL CLAUSE OF TIME I. Liên từ (Conjunctions) Mệnh đề trạng từ chỉ thời gian thường được giới thiệu hởi...

NGỮ PHÁP: NGỮ ĐỘNG TỪ 2

NGỮ PHÁP: NGỮ ĐỘNG TỪ

PHRASAL VERB (continued) NGỮ  ĐỘNG TỪ ( Tiếp) -Ngữ động từ là động từ kép gồm có một động từ...

READING: ĐIỀN TỪ VÀO CHỖ TRỐNG 0

READING: ĐIỀN TỪ VÀO CHỖ TRỐNG

Kỹ năng đọc và điền vào chỗ trống: 1. Nghĩa của từ vựng 2. Động từ đi với giới từ...

READING: ĐIỀN TỪ VÀO CHỖ TRỐNG 0

READING: ĐIỀN TỪ VÀO CHỖ TRỐNG

Kỹ năng đọc và điền vào chỗ trống: 1. Nghĩa từ vựng 2. Liên từ: but (nhưng) 3. Mạo từ:...

READING: ĐIỀN TỪ VÀO CHỖ TRỐNG 1

READING: ĐIỀN TỪ VÀO CHỖ TRỐNG

Kỹ năng đọc và điền vào chỗ trống: 1. Nghĩa của từ vựng 2. Vấn từ 3. Giới từ 4....

NGỮ PHÁP: ĐỘNG TỪ KHUYẾT THIẾU 1

NGỮ PHÁP: ĐỘNG TỪ KHUYẾT THIẾU

MODAL VERBS: MAY, MIGHT, MUST, MUSTN’T, NEEDN’T (Động từ khuyết thiếu: có thể, phải, không được phép, không cần) 1....