Category: Môn Tiếng Anh

Lớp 12

Ngữ pháp: Bị động của động từ khuyết thiếu 0

Ngữ pháp: Bị động của động từ khuyết thiếu

MODALS IN THE PASSIVE VOICE (Động từ khuyết thiếu ở dạng bị động) Công thức: Các động từ khuyết thiếu (modal verb)O: Can, could, would, should, may, might, need, must,...

NGỮ PHÁP: MỆNH ĐỀ TRANG NGỮ CHỈ THỜI GIAN 0

NGỮ PHÁP: MỆNH ĐỀ TRANG NGỮ CHỈ THỜI GIAN

ADVERBIAL CLAUSE OF TIME I. Liên từ (Conjunctions) Mệnh đề trạng từ chỉ thời gian thường được giới thiệu hởi những liên từ như : when, before, after, us. while,...

NGỮ PHÁP: SO SÁNH KÉP 0

NGỮ PHÁP: SO SÁNH KÉP

COMPARATIVE + AND + COMPARATIVE THE + COMPARATIVE, THE + COMPARATIVE I. Double comparison (So sánh kép) + Cùng một tính từ:  Cấu trúc: – Tính từ/Trạng từ ngắn: S + V...

NGỮ PHÁP: NGỮ ĐỘNG TỪ 0

NGỮ PHÁP: NGỮ ĐỘNG TỪ

PHRASAL VERB (continued) NGỮ  ĐỘNG TỪ ( Tiếp) -Ngữ động từ là động từ kép gồm có một động từ và một giới từ, trạng từ hoặc với cả hai....

NGỮ ÂM: NGỮ ĐIỆU LÊN 0

NGỮ ÂM: NGỮ ĐIỆU LÊN

THE RISING TUNE Ngữ điệu lên được thể hiện bằng cách tăng âm điệu giọng nói lên cao ở trong các trường hợp sau: – Dùng trong các câu hỏi...

READING: ĐIỀN TỪ VÀO CHỖ TRỐNG 0

READING: ĐIỀN TỪ VÀO CHỖ TRỐNG

Kỹ năng đọc và điền vào chỗ trống: 1. Nghĩa của từ vựng 2. Động từ đi với giới từ (phrasal verbs) 3. Giới từ 4. Từ loại 4.1 Dấu...

READING: ĐIỀN TỪ VÀO CHỖ TRỐNG 0

READING: ĐIỀN TỪ VÀO CHỖ TRỐNG

Kỹ năng đọc và điền vào chỗ trống: 1. Nghĩa từ vựng 2. Liên từ: but (nhưng) 3. Mạo từ: a,an/the 4. Giới từ 5. Từ loại 5.1 Dấu hiệu...

READING: ĐIỀN TỪ VÀO CHỖ TRỐNG 0

READING: ĐIỀN TỪ VÀO CHỖ TRỐNG

Kỹ năng đọc và điền vào chỗ trống: 1. Nghĩa của từ vựng 2. Vấn từ 3. Giới từ 4. So sánh: 4.1.  So sánh hơn: Tính từ ngắn: adj-er...

NGỮ ÂM: NHỊP ĐIỆU 0

NGỮ ÂM: NHỊP ĐIỆU

RHYTHM GIAI ĐIỆU TRONG LỜI NÓI (RHYTHM OF SPEECH) Trong tiếng Anh, chúng ta nhấn mạnh vào một số từ nhất định trong câu để làm rõ ý tưởng của...

NGỮ PHÁP: ĐỘNG TỪ KHUYẾT THIẾU 0

NGỮ PHÁP: ĐỘNG TỪ KHUYẾT THIẾU

MODAL VERBS: MAY, MIGHT, MUST, MUSTN’T, NEEDN’T (Động từ khuyết thiếu: có thể, phải, không được phép, không cần) 1. MAY – MIGHT: diễn tả điều gì có thể xảy ra...